Doing Business 2018: Prečo Slovensko pokleslo

Posledný októbrový deň priniesol čerstvé výsledky najsledovanejšieho rebríčka konkurencieschopnosti Doing Business. Slovensko v celkovom hodnotení kleslo z 33. miesta na 39. miesto.

V bodovom vyjadrení sa zhoršilo z 75.15 boda na 74,90 boda. Tento ukazovateľ meria tzv. „Vzdialenosť od hranice“ (Distance to Frontier – DTF), teda vzdialenosť od najlepšieho výsledku ktorú Doing Business zaznamenal (100 bodov). Hodnotenie sleduje 10 rôznych oblastí (spustenie podnikania, získanie stavebného povolenia, vymožiteľnosť zmlúv a iné). Zaujímavým faktom je, že Slovensko sa bodovo zhoršilo len v oblasti „Riešenie platobnej neschopnosti“ zo 70,53 na 66,08. To naznačuje, že hlavným faktorom prepadu bol predbehnutie inými krajinami, teda relatívne zhoršenie podnikateľského prostredia.

Meranie spočíva v zrátaní počtu úkonov v jednotlivých oblastiach a dĺžky trvania týchto úkonov (v dňoch). Jeden úkon oproti roku 2017 pribudol v oblasti „Začatie podnikania“ –  procedúra „registrácia na daň z pridanej hodnoty“. Tu sa môžeme trocha pozastaviť nad metodikou DB, tento úkon totiž v predchádzajúcich hodnoteniach nebol zaradený a je otázne jeho umiestnenie, t. j. či sa vykonáva do 90 dní od založenia, ako to vyžaduje metodika DB.

Každopádne, zaradenie tohto úkonu zvýšilo nielen počet procedúr, ale aj časovú náročnosť tohto indikátora o 1 deň. Slovensko tak v ukazovateli Začatia podnikania zo 68. miesta kleslo na 83. Paradoxne, hodnota DTF sa zlepšila. Dôvodom zlepšenia bodovej pozície je, že potreba základného imania na príjem sa znížila zo 17,8 % na 17,2 % a náklady na začatie podnikania v pomere k príjmom sa znížili o 0,1 %.

V indexe vymáhateľnosti zmlúv si Slovensko polepšilo o 1,85 boda, hoci sa zvýšila časová náročnosť tohto úkonu o 70 dní (na 775 dní) a mierne sa zvýšili náklady v pomere k príjmom o 0,60 % (na 30,6 %). V „Riešenie platobnej schopnosti“ sa Slovensko zhoršilo o 4,45 boda.

Dôvodom zhoršenia pozície je neexistencia reformných zmien v podnikateľskom prostredí na Slovensku. Zlepšenie pozície v začatí podnikania môžu priniesť pripravované zmeny v obchodnom registri, najmä v dĺžke potrebného času na zápis spoločnosti do obchodného registra a taktiež rozšírenie funkcionality jednotného kontaktného miesta. V oblasti získania stavebného povolenia môže zlepšiť pozíciu pripravovaný nový stavebný zákon, ktorý má byť prerokovaný na vláde do konca roka 2018. Zlepšenie riešenia oblastí vymáhateľnosti zmlúv a platobnej schopnosti by malo časom nastať vzhľadom na opatrenia v oblasti exekučnej a konkurznej agendy.

Prepady v hodnotení zaznamenali aj všetci susedia z V4, no v prípade Česka a Poľska boli menšie a tieto krajiny majú v rebríčku naďalej náskok. Za Slovenskom sa umiestnilo len Maďarsko na 48. mieste. Z ďalších východoeurópskych členov EÚ sa za Slovenskom umiestnili Rumunsko (45.), Bulharsko (50.) a Chorvátsko (51.).

Jakub Zeman