Menej byrokracie so začiatkom podnikania

Úvodnou fázou životného cyklu je pri väčšine podnikateľov začatie podnikania. Náročnosť tejto fázy môže rozhodnúť o tom, či podnikateľ začne podnikateľskú činnosť alebo zostane vo svojej pôvodnej pozícii, najčastejšie zamestnanca. So začatím podnikania je spojených niekoľko administratívnych a poplatkových povinností, ktoré vyžadujú rôzne právne predpisy. Hodnotením kvality začatia podnikania sa zameriava aj rebríček Doing Business, ktorý každoročne zverejňuje Svetová banka. Slovensko sa v hodnotení kvality podnikateľského prostredia pre rok 2017 umiestnilo v kategórii začatie podnikania na 68. mieste s potrebným časom 11,5 dňa a 6 procedúrami (detaily hodnotenia nájdete v závere článku).

Aktuálne pripravované zmeny v oblasti začatia podnikania

V súčasnosti navrhovaná novela obchodného zákonníka, ktorá je aktuálne prerokúvaná v NR SR, má priniesť ďalšiu povinnosť pre s. r. o. a to získať potvrdenie o neexistencii nedoplatkoch v Sociálnej poisťovni. Z toho dôvodu pribudne ďalší úkon a súčasne sa aj zvýši časová náročnosť o 5 dni potrebných na vydania potvrdenia zo strany Sociálnej poisťovne na začatie podnikania. Ministerstvo spravodlivosti predpokladá, že vďaka posunutej účinnosti ustanovenia o získavaní tohto súhlasu na júl 2018 sa prepoja informačné systémy súdov nielen so Sociálnou poisťovňou, ale aj s Finančnou správou. Ak sa dané prepojenie podarí zrealizovať, nebude problém súčasne požadovať aj preukázanie žiadnych nedoplatkoch na zdravotnom poistení, ktoré požadovali všetky zdravotné poisťovne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Úrad podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície zverejnil výzvu na projekt nového informačného systému pre obchodný register. Tento systém má zvýšiť počet registrátorov zo súčasných 8 registrových súdov pri okresných súdoch v sídle kraja na 150 a skrátiť lehotu na zápis spoločnosti do obchodného registra z 2 pracovných dní na ,,obratom.“ Táto zmena by priniesla zníženie časovej náročnosti pri 4. úkone podnikateľa o 1 deň.

Jedno z opatrení na podporu podnikateľského prostredia, ktoré bolo prijaté vládou je vypracovať analýzu rozšírenia funkcionality Jednotného kontaktného miesta o komunikáciu so Sociálnou poisťovňou pri zamestnávaní prvého zamestnanca. Toto rozšírenie funkcionality by prinieslo zníženie náročnosti začatia podnikania o 1 úkon (zahrnutie úkonu č. 6 do úkonu č. 4) a 1 deň.

V prípade, že sa aplikujú všetky horeuvedené zmeny, znížil by sa počet úkonov na 4 (zo 6) a čas na 3,5 dňa (z 11,5). Aplikácia zmien do Doing Business 2017 by zlepšila hodnotenie začatia podnikania na 26. miesto a celkové hodnotenie Slovenska na 31. miesto. V prípade, že by sa uplatnilo aj naše odporúčanie na zníženie minimálneho základného imania pre s. r. o. na 1 €, zlepšilo by sa hodnotenie Slovenska v kategórii začatia podnikania až na 15. miesto a celkové hodnotenie na 30. miesto. Slovensko by sa tak v kategórii začatia podnikania zaradilo medzi top 3 krajiny s najlepším hodnotením v EÚ.

Príloha – Detaily hodnotenia Doing Business

Priemerný počet procedúr v EÚ je o 2 procedúry nižší ako priemer všetkých hodnotených krajín a potrebný čas je nižší o 11 dní. Krajiny V4 sú nad priemerom krajín EÚ v prípade oboch kritérií. Z pomedzi krajín V4 má Slovensko najlepšie hodnotenie v tejto kategórii, naopak najhoršie má Poľsko, ktoré z pomedzi krajín EÚ je 4. najhoršie hodnotená krajina. Slovensko, z pomedzi krajín EÚ, patrí 19. miesto v začatí podnikania.

Jakub Zeman