Byrokracia

 • Sunset clause – každá nová regulácia majúca dopad na podnikateľské prostredie bude mať automaticky stanovenú dobu trvania, ktorá uplynie po troch rokoch od zavedenia. O prípadnom predĺžení tohto obdobia bude musieť parlament po troch rokoch opäť hlasovať. Cieľom je zabrániť postupnej akumulácii byrokracie bez jej spätného vyhodnocovania.
 • Jedna za jednu (regulácia) – Návrh každej novej legislatívnej regulácie majúci dopad na podnikateľské prostredie bude musieť byť spárovaný s návrhom na zrušenie jednej existujúcej regulácie. Cieľom je zastaviť neustály rast byrokracie avšak nezablokovať vláde možnosť vykonávať želanú politiku.
 • Zaviesť 1€ s.r.o. – Zníženie povinného základného imania na 1€ pre všetky s.r.o. Od 1.1. 2017 zavedená jednoduchá spoločnosť na akcie. Viac tu.
 • Možnosť využiť Jednotné kontaktné miesto (JKM) aj na komunikáciu so Sociálnou poisťovňou. Umožniť ohlásenie zamestnávateľa Sociálnej poisťovni cez JKM – JKM nahlási vznikajúcu firmu do registra zamestnávateľov ak si to podnikateľ želá (plánuje ihneď zamestnávať). Umožniť podnikateľovi – zamestnávateľovi povinné hlásenia voči sociálnej poisťovni vykonať aj na JKM. Umožniť odhlásenie fyzickej osoby zo sociálnej poisťovne v rámci služieb JKM.
 • Znížiť počet viazaných a remeselných živností – v súčasnosti existuje 34 remeselných a 85 viazaných živností. V mnohých prípadoch sa jedná len o formálne požiadavky, ktoré nijakým spôsobom nevypovedajú o kvalite prevedenej práce. Minimálne tie, ktoré neohrozujú zdravie či bezpečnosť zákazníka a jeho majetku, ale len jeho spokojnosť, je možné zmeniť vyradiť a ponechať posúdenie kvality ich prevedenia na zákazníkovi.
 • Zrušiť povinnosť preukázania spôsobilosti pre vykonávanie konkrétnej živnosti, ak ju podnikateľ preukazoval už v minulosti pri získavaní oprávnenia ako zodpovedný zástupca.
 • Zaviesť tzv. „všeobecnú voľnú živnosť“ , podnikateľ by ňou získal oprávnenie prevádzkovať všetky činnosti, ktoré nie sú obsiahnuté v remeselných a viazaných živnostiach.
 • Zaviesť trvalé Evidenčné číslo vozidla – v čase centrálnych elektronických registrov nemá výmena EČV pri zmene okresu žiaden praktický význam. Väčšina západných štátov má EČV trvalo naviazané na vozidlo bez ohľadu na zmenu majiteľa.
 • Dobrovoľné poskytovanie gastrolístkov. Gastrolístky predstavujú finančnú aj administratívnu záťaž, ktorá zamestnancom jednu časť mzdy úplne uberá a sťažuje im rozhodovanie od ďalšej časti. Alternatívou by malo byť vyplácanie nezdanenej hotovosti vo výške príspevku na stravu. Viac v našej štúdii.
 • Audit všetkých hlásení a výkazov a následné zavedenie jedinej webstránky na ich podávanie, s jedným spoločným časovým termínom na podanie. Väčšina podnikateľov nevie, aké všetky výkazové povinnosti majú. Ani to nemôžu vedieť, tieto povinnosti sú roztrúsené po mnohých verejných inštitúciách. Zavedenie jednotného systému by podnikateľom uľahčilo život a zároveň umožnilo identifikovať a eliminovať duplicitné, či úplne zbytočné hlásenia a výkazy.
 • Menšie zmeny byrokracie. Sem sme zahrnuli niekoľko drobnejších opatrení:
 1. Lehota na predloženie dokumentácie vyžiadanej správcom dane zvýšená na 30 dní.
 2. Možnosť zadržiavať DPH max. 3 mesiace pri prebiehajúcej daňovej kontrole.
 3. Skrátiť lehotu JKM z 3 na 1 deň – Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie má náležitosti podľa § 45, § 45a ods. 1 až 4 a § 46 a podnikateľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch jedného pracovného dňa odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené.
 4. Zrušenie povinného preškoľovania vodičov. (Zrušené v 2018 vydaním nového upresnenia)
 5. Internalizovať súhlas správcu dane so zápisom pri zakladaní firiem. V súčasnosti musí podnikateľ doložiť súhlas správcu dane, že jeho daňové podlžnosti nepresahujú 170€. Toto by malo byť internou záležitosťou úradov (alebo to zrušiť úplne).
 6. Zavedenie online asistenta pre vypĺňanie daňového priznania fyzických osôb (vrátane živnostníkov) – elektronický formulár daňového priznania s automatickými výpočtami je vylepšením oproti obyčajnej papierovej verzii, pre mnoho fyzických osôb či živnostníkov je však stále zložitý a v dnešnej dobe aj značne zastaraný. Jednoduchá webová aplikácia, ktorá by daňovníka previedla krok za krokom vo vypĺňaní daňového priznania by uľahčila život mnohým a jej vytvorenie by vyžadovalo zanedbateľné náklady.
 • Odhlásenie zamestnanca zo Sociálnej poisťovne do 8 dní. Súčasná lehota jediného dňa je príliš a zbytočne reštriktívna, najmä pre malých zamestnávateľov, ktorí nemajú účtovnú a administratívnu kapacitu riešiť všetku agendu okamžite. Predĺžené od 1.1.2018