Zákonník práce

  • Zvýšenie pružnosti tvorby a zániku pracovných miest – odstupné, reťazenie, obmedzenie na počet odpracovaných hodín, pokuty za zamestnávanie zdravotne postihnutých. Viac tu.
  • Odstránenie pásiem minimálnej mzdy – prehliadané opatrenie (s pásmami neráta ani Ministerstvo financií pri svojich výpočtoch), ktoré znižuje flexibilitu pracovného trhu nielen pre nízkopríjmových, ale aj na vyšších pozíciách.
  • Regionalizácia minimálnej mzdy – jednotná minimálna mzda nezodpovedá realite veľkých regionálnych rozdielov. Momentálne má okres Krupina vyššiu minimálnu mzdu, ako je v Prahe, či v Budapešti. Minimálna mzda môže ostať jednotná, zmeniť sa môže odvodové zaťaženie zaostávajúcich regiónov
  • Zrušenie pracovnej zdravotnej služby pre bezrizikové pracoviská – Zdravotná služba pre pracovné miesta s administratívnym / nerizikovým charakterom je plytvaním vzácnymi zdrojmi podnikateľov bez pridanej hodnoty. Toto opatrenie by malo byť zrušené aj za cenu prípadnej pokuty z EÚ, ak by súd rozhodol o nesprávnej transpozícii smernice.
  • Zrušenie povinnosti odberateľa za nelegálnych zamestnancov dodávateľa – súčasné nastavenie vedie k absurdnej situácii, keď zákazníkovi hrozí obrovská pokuta, ak mu objednané služby dodajú nelegálny zamestnanci. Je to prenášanie kontrolnej funkcie štátu na podnikateľa, ktoré je naviac nemožné vykonať. Viac v článku.