Prečo potrebujeme 1 € s. r. o.?

Nedávna história snahy o úpravu spoločnosti s ručením obmedzeným s 1-eurovým základným imaním siaha do roku 2014, kedy o jediný hlas nebolo prelomené prezidentovo veto  novely zákona, ktorá vytvárala tzv. „dvojrýchlostnú s. r. o“. Táto novela mala rozlišovať dva druhy s. r. o.  – jeden so základným imaním od 1 € do 24.999,99 € a druhý nad 25.000 €. Možnosť vytvárať 1 € s. r. o. tak neprešla, ale od 1. januára 2017 obchodný zákonník umožňuje vznik jednoduchej spoločnosti na akcie (ďalej len ,,j. s. a.“), ktorej základné imanie môže byť od 1 €. V nasledujúcom texte vysvetlíme, prečo naďalej považujeme za relevantnú závisieť do slovenského právneho systému aj 1 € s. r. o.

Jednoduchá spoločnosť na akcie

Jednoduchá spoločnosť na akcie sa zaraďuje medzi kapitálové obchodné spoločnosti, ktorá spája prvky s. r. o. s prvkami a. s. Táto nová právna forma podnikania vznikla na základe stratégie na podporu startupov a startupového ekosystému a preto veľa jej vlastností je nastavených na jednoduchšie získavanie investorov pre podnikateľský zámer. Pre lepšie zhodnotenie j. s. a. analyzujeme v tabuľke výhody a nevýhody tejto právnej formy podnikania, aby sme poukázali na potrebu 1 € s. r. o.

Ako z tabuľky môžeme sledovať, nevýhodou je najmä vyššia finančná náročnosť spojená s potrebou notárskej zápisnice a zápisom akcionárov do CDCP. Z toho dôvodu v sa pozrime na rozdiel poplatkových povinností v prípade s. r. o. a j. s. a.

Aktuálny vývoj j. s. a.

Ako na grafe sledujeme, záujem o j. s. a. počas obdobia od 1. januára 2017 – 31. júla 2017 bol spomedzi obchodných spoločností a družstva najnižší s podielom 0,27 %, čo predstavuje vznik len 34 jednoduchých spoločností na akcie.. K najpopulárnejšej právnej forme podnikania sa v tomto období zaradila s. r. o. s podielom 97,90 %. Tento nízky záujem podnikateľov o j. s. a. bude pravdepodobne spôsobený vysokou náročnosťou založenia spoločnosti z administratívne a poplatkového hľadiska a súčasne aj nedostatočnou informačnou kampaňou.

Graf č. 1 Počet vzniknutých vybraných právnych foriem podnikania v od 1. januára 2017 do 31. júla 2017

Ako na grafe môžeme sledovať, vývoj tvorby základného imania v prvých 7 mesiacoch existencie j. s. a. je najmä vo výške 1 € a 100 €, v oboch prípadoch s podielom 18 %. Pod 5.000 € má základné imanie viac ako 85 % j. s. a. Základné imanie väčšie ako 25.000 €, teda viac ako je minimum  prípade a. s., má len okolo 9 % j. s. a.

Graf č. 2 Výška tvorby základného imania vzniknutých j. s. a. vo vybranom období

 Vplyv spoločnosti v kríze na základné imanie

Od 1. januára 2016 sa na základe novely obchodného zákonníka ustanovil nový inštitút, „spoločnosti v kríze“, ktorý má prinútiť spoločníkov a akcionárov tvoriť vlastné zdroje financovania spoločnosti oproti poskytovaniu úverov alebo iného podobného plnenia a súčasne ponúka ochranu bežným veriteľom.

Zákon stanovuje pomer vlastného imania[2] a záväzkov spoločnosti, ktorého výška je odstupňovaná na 3 roky, t. j. roky 2016, 2017 a 2018. Spoločnosť získava status ,,spoločnosti v kríze“ v prípade, ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí. Zákon presne nestanovuje, aké úkony má štatutárny orgán v prípade krízy vykonať, ale určuje, že má konať podľa požiadaviek potrebnej odbornej alebo náležitej starostlivosti všetko, čo by v obdobnej situácii urobila iná rozumne starostlivá osoba v obdobnom postavené na jej prekonanie.

Spoločnosť sa z krízy môže vymaniť prostredníctvom transakcií so záväzkami alebo s vlastným imaním. K transakciám so záväzkami môže napr. dôjsť prostredníctvom odpisu premlčaných záväzkov, ktorý zvýši výsledok hospodárenia alebo dohodou o odpustení dlhu. Vlastné imanie môžu vlastníci navýšiť napr. zvýšením základného imania, úhradou straty. Okrem tejto všeobecnej povinnosti, zákon určuje, že plnenie nahradzujúce vlastné zdroje, ktorá zákon určuje ako úver alebo obdobné plnenie poskytnuté členom štatutárneho orgánu, tichým spoločníkom a inými taxatívne vymedzenými osobami, nemožno vrátiť, ak je spoločnosť v kríze, alebo ak by sa v dôsledku toho do krízy dostala. Počas daného obdobia neplynú pre tieto zdroje lehoty a neplní sa ani príslušenstvo, t. j. úroky. V prípade, že by dané zdroje spoločnosť plnila, členovia štatutárneho orgánu by ručili spoločne a nerozdielne za ich vrátenie. Štatutárny orgán má povinnosť zvolať valné zhromaždenie a vypracovať návrh vhodných a primeraných opatrení na prekonanie krízy a predložiť ho na rokovanie valnému zhromaždeniu.

Myslíme si, že aj vďaka tomuto inštitútu je možné zaviesť 1 € s. r. o., keďže zakladatelia si výšku základného imania určia podľa svojho odborného uváženia s vplyvom na možnú tvorbu záväzkov a súčasne s vplyvom na vlastný podnikateľský zámer. V prípade, že by si zakladateľ zvolil 1 € základné imanie, na rozbeh bude nevyhnutné aby vlastník poskytol spoločnosti úver[3], ktorého vrátenie nebude môcť žiadať, keďže spoločnosť bude hneď v kríze z dôvodu nedostatočných vlastných zdrojov financovania. V prípade, že by vznikli spoločnosti postupne ďalšie záväzky, prednosť počas krízy budú mať cudzie záväzky pred poskytnutým úverom, až do času uplynutia krízy. Určité predmety podnikania samozrejme nie sú kapitálovo náročné, a tak sa nemusia dostať do krízy a súčasne môžu mať aj základné imanie nižšie ako 5.000 €.

Hodnotenie Doing Business

Svetová banka každoročne hodnotí kvalitu podnikateľského prostredia v hodnotení Doing Business, v ktorom hodnotí aj podmienky na začatie podnikania. V rámci tejto kategórie sleduje v analyzovaných ekonomikách pomer zákonného minimálneho kapitálu, ktorý je potrebné splatiť do 3 mesiacov od vzniku spoločnosti, a príjmu v danej ekonomike. Slovensko má pre rok 2017 tento pomer 17,8 %, s ktorým je v kategórii podnikania na 68. mieste s 88,62 bodmi. Menší pomer ako na Slovensku má až 185 (87,26 %) ekonomík. V prípade, že by s. r. o. mala možnosť vytvárať základné imanie od 1 €, zlepšilo by sa hodnotenie o 7 miest na 61. miesto v hodnotení začatie podnikania a v celkovom hodnotení by sa zvýšil počet bodov zo 75,61 na 75,72. Na základe tejto zmeny by sa Slovensko zaradilo k 150 hodnoteným ekonomikám, kde je pomer základného imania a príjmu vo výške 0 %.

Vplyv možnosti zápisu organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby

Zavedenie 1 € s. r. o. by zvýšil motiváciu zakladať na Slovensku sídlo a nie iba organizačnú zložku.

Zhrnutie dôvodov pre zavedenia právnej úpravy 1 € s. r. o.:

  • vysoké finančné náklady a administratívna náročnosť vzniku j. s. a.,
  • zvýšenie flexibility tvorby základného imania podľa potrieb podnikateľského zámeru,
  • zlepšenie hodnotenia Doing Business v oblasti začatia podnikania,
  • zlepšenie konkurencieschopnosti voči ostatným členským štátom EÚ v oblasti výšky základného imania vzhľadom na možnosť zriadenia organizačnej zložky zahraničnej právnickej osoby.

Jakub Zeman

 

[1] V prípade akciovej spoločnosti je poplatok vo výške 375 €  v prípade elektronického podania a 750 € v prípade listinnej formy podania.

[2] Tabuľka č. 3 sleduje len pomer k základnému imaniu, keďže v úvodných fázach životného cyklu podnikateľa je to najdôležitejší zdroj vlastného imania.

[3] Väčšina bánk poskytuje úverové zdroje len pre spoločnosti, ktoré môžu preukázať svoju finančnú stabilitu za dlhšie obdobie.