Volebné programy 2016 – hodnotenie INESS

Hodnotenie volebných programov
Hodnotenia aj popis aktualizované z pôvodnej podoby uverejnenej 9.2. 2016 na základe nových programov k 19.2. 2016

Slovensko má na to, aby patrilo medzi 20 najkonkurencieschopnejších krajín sveta. Bez politikov to však nepôjde. Preto sme sa pozreli na ekonomickú časť volebných programov politických strán a vyhodnotili ich opatrenia, ktoré by mohli pomôcť (alebo uškodiť). Hodnotenie politických programov vyžaduje istú mieru zjednodušenia, nadhľadu a vlastnej predstavy o správnom smerovaní inštitucionálneho nastavenia. Boli by sme radi, ak by čitateľ viac pozornosti venoval textom v jednotlivých oblastiach ako samotným známkam.

 

Saskári ponúkajú veľa ekonomických opatrení, ktoré by zlepšili konkurencieschopnosť krajiny. Sympatické je aj hojné dovysvetlenie implementácie opatrení v poznámkach pod čiarou. Na maximálne ocenenie ich programu však musíte byť fanúšikom odvodového bonusu.
Program.
Hodnotenia aktualizované k 19.2.

Dane a odvody

Čitateľa asi neprekvapí frontálne znižovanie daní a odvodov, na suchu neostala ani zrážková daň. Vyzdvihujeme úmysel nahradiť nezmysel s názvom „hrubá mzda“ superhrubou mzdou. Odvodové zmeny sa tradične nesú v znamení postupného zavedenia leitmotívu SaSky – odvodového bonusu. Zhodnotenie odvodového bonusu presahuje rámec tohto textu, ponecháme ho plne na čitateľovi.

Podpora podnikania a zamestnávania

Strana navrhuje mnoho opatrení na zjednodušenie administratívy daní, ale aj daňového účtovania: predĺženie lehoty na dodanie dokumentácie, zjednodušené priznania pre cudzincov, slobodné určenie odpisovania, slobodné uplatnenie daňovej straty, či zvýšenie stropu na daňové preddavky FO. Živnostníci si nájdu zvýšenie limitu na paušálne náklady na 60-násobok životného minima. Sympatické je aj zjednotenie limitu hotovostných platieb na 15 000 eur.

Zákonník práce v programe SaSky by zasiahli viaceré uvoľnenia doterajších pravidiel. Nad rámec „povinnej pravicovej jazdy“ ide napríklad zrušenie definície závislej činnosti. Program neobchádza ani témy ako BOZP, povinne elektronické všetky požadované tlačivá, registratúry, povinné členstvo v komorách, či nahradenie gastrolístkov hotovosťou a mnohé ďalšie. Na rozdiel od väčšiny strán SaS nechce investičné stimuly upraviť, ale jednoducho zrušiť. Veľmi konkrétne sú aj opatrenia na zlepšenie procesu reštrukturalizácií. K dokonalosti chýba dlhodobé opatrenie ako napr. „sunset clause“.

Konsolidácia verejných financií

Zvýšenie miery solidarity v I. pilieri je významný krok ku konsolidácii I. piliera. Zaujímavé je aj zdobrovoľnenie II. piliera po našetrení na anuitu vo výške živ. minima. Strana navrhuje niektoré kompenzačné opatrenia na nahradenie výpadkov z nižších daní (najmä privatizácia, zrušenie stimulov). Oproti ostatným kapitolám tu však už programu trocha dochádzal dych, chcelo by to zoznam konkrétnych škrtov.

 

Skokani zabalili programové opatrenia do príbehového konceptu „generálnej opravy Slovenska“ a dostali rozvláčny 150-stranový výsledok. Vyzbrojení trpezlivosťou, nájdete v ňom mnoho pozitívnych opatrení, hoci niekedy snaha podať voličovi peknú formu (napr. znovuobnovenie „tovarišstva“) prebije suché, ale potrebné čísla. Program.
Hodnotenia aktualizované k 19.2.

Dane a odvody

Ústredným konceptom je motív tzv. Eurovratky, čo je algoritmus zníženia DPH a odvodov. Objavuje sa možnosť rozdeliť percentuálny bod firemnej dane zamestnancom. Samotná DPPO tak nejak visí vo vzduchu, SKOK! spomína zníženie sadzby, konkrétne číslo však nedá. Zaujímavý je aj návrh zavedenia bezdaňových zón v chudobných regiónoch. Chýba nám pohľad na odvody z dividend, či zrážkovú daň.

Podpora podnikania a zamestnávania

Strana sa rozhodla nevymýšľať koleso a znovu predstavila inovovaný Projekt Singapur z obdobia Radičovej vlády. Okresom s najvyššou mierou nezamestnanosti majú pomôcť bezdaňové zóny tak, aby všetky malé a stredné firmy na území týchto okresov boli úplne oslobodené od dane z príjmu z podnikania. Podobne ako napr. SIEŤ, aj SKOK si všimol potrebu uvoľniť pravidlá alternatívnych foriem predškolskej starostlivosti (v podobe nekomerčnej Detskej skupiny). Slušný priestor sa venuje energetike, no takáto kapitola by mala začínať odhodlaním deregulovať ceny dodávok energií. Bez tohto kroku viaceré návrhy prakticky nie je možné uskutočniť (napr. rozvoj tzv. Smart grids). Strana navrhuje aj zaviesť systém merania kvality úradníkov. Zrušenie daňovej licencie asi sotva prekvapí. Chýba systematické čistenie byrokracie.

Konsolidácia verejných financií

SKOK presadzuje solidárnejší prvý pilier. Nad rámec bežných infraštruktúrnych sľubov ide naopak nie práve lacné (a veľmi otázne) rozšírenie diaľničných pruhov od Kútov cez Bratislavu až po Piešťany. Neuvažujú o doprivatizácii energetických podnikov. Kladne hodnotíme zoznam, popis a vyčíslenie výdavkových úspor za viac ako miliardu eur – tu by si ostatné strany mohli vziať príklad. Na druhej strane, na príjmovej strane je rozobratá len Eurovratka, chceli by sme tam pre dokonalosť vidieť napríklad aj spomínané diaľnice.

 

Objemom rekordný 176-stranový program. Veľmi slušná je podpora podnikania a zamestnávania, čakali sme trocha komplexnejší prístup k daniam a odvodom. Aj tu absentujú postoje ku viacerým konkrétnym európskym ekonomickým otázkam. Program.
Hodnotenia aktualizované k 19.2.

Dane a odvody

Zníženie daňovo-odvodového zaťaženia zhruba na úroveň bývalej vlády, zároveň zrušenie odvodov z dividend a osobitného odvodu. Objavuje sa odvodová odpočítateľná položka pre nízkopríjmové skupiny. Doplniť by sa to ale ešte dalo napríklad zrušením registračného poplatku pre motorové vozidlá.

Podpora podnikania a zamestnávania

Jednotný výber daní, jedno priznanie, kontakt na jednom mieste je konkrétna pomoc podnikateľom s byrokraciou, rovnako tak zrušenie nezmyselnej pracovnej zdravotnej služby. Za najdôležitejšie opatrenia považujeme pravidlo „1 dnu, 1 von“, „sunset clause“ a stop „goldplatingu“ (regulácie prísnejšie, ako vyplývajú z členstva v EÚ). Chválime zrušenie daňovej licencie, navrhované zmeny v zákonníku práce (zrušenie súbehu výpovednej lehoty a odstupného, nerozširovanie platnosti kolektívnych zmlúv na druhé firmy, flexibilnejšie formy zamestnávania) aj prehliadané drobnosti, ako zrušenie odstupňovania minimálnej mzdy. Na odstránenie následkov prudkého zvyšovania základnej minimálnej mzdy si ale program strany netrúfa. Strana sa detailnejšie venuje aj zlepšeniu procesu reštrukturalizácie. Most navrhuje znížiť minimálne základné imanie s.r.o. Pre živnostníkov majú jeden spoločný vymeriavací základ, mnohí by však asi ocenili aj systém licencií.

Konsolidácia verejných financií

Most nevynecháva dôchodkový systém, ale venuje sa najmä II. pilieru, žiadúcemu zrušeniu diskriminácie sporiteľov, či väčšej voľnosti pri výbere úspor z II. piliera. Hoci konštatuje neudržateľnosť prvého piliera, hlbšie návrhy na jeho stabilizáciu chýbajú. Navrhuje rozsiahly audit inštitúcii verejnej správy. Nebojí sa ani zvážiť odštátnenie v niektorých sektoroch (železnice, SEPS, Eustream…). Program konkrétne pomenováva aj problém (ne)adresnosti sociálneho systému. Aj tu nám však chýbajú čísla.

 

Kresťanskí demokrati ponúkajú solídnych 90 strán tematicky rozčleneného volebného programu. Ekonomickým záležitostiam je venovaných celkovo alebo čiastočne viacero kapitol, čo na jednej strane zabezpečilo bohatosť návrhov, na strane druhej sa nám zdali nie vždy úplne zosúladené. Zamrzí, že program odignoroval európske ekonomické záležitosti. Program.
Hodnotenia aktualizované k 19.2.

Dane a odvody

Túto oblasť musíme pochváliť. Obsahuje viac ako dve desiatky pomerne jasne definovaných opatrení, z ktorých drvivú väčšinu môžeme označiť za ekonomicky prospešnú: zníženie firemnej dane, zrušenie odvodov z dividend, zrušenie registračného poplatku pre motorové vozidlá a ďalšie. Pozitívne hodnotíme aj zámer zodvihnúť nezdaniteľnú časť základu dane. Nízkopríjmových sa týka aj zámer preklopiť odpočítateľnú odvodovú položku zo zdravotného na sociálne poistenie, čo je pozitívna zmena. V sekcii III sa opäť zjavuje návrh „znížiť odvody“, bez konkrétnejšej podoby. KDH navrhuje oslobodiť dohody do 200 eur mesačne pre dôchodcov a nezamestnaných (bez vyradenia z evidencie) a pre študentov cez prázdniny až na 400 eur. Tu sa pýta skôr oslobodenie pre všetkých, bez zbytočného filtrovania rôznych skupín ľudí.

Podpora podnikania a zamestnávania

Nachádzame viaceré pozitívne opatrenia: DPH až po zaplatení faktúr pre všetkých, skrátenie zadržiavania peňazí pri kontrolách, zvýšenie stropu na podávanie mesačného priznania DPH a ďalšie. Nechýba zrušenie daňových licencií. V programe nachádzajú aj opatrenia systematického boja s byrokraciou. Vyzdvihujeme odvážny návrh „1 dnu, 2 von“, podľa ktorého za každú novú reguláciu treba dve existujúce zrušiť a zavedenie tzv. „sunset clause“, tj. časové obmedzenie trvania regulácií. Plusom sú licencie pre živnostníkov, naopak nám chýba 1-eurová s.r.o. Ostal priestor na prečesanie veľkého množstva existujúcich druhov živností, či striktnejšie termíny pre úradníkov. Zmena „rigidného zákonníka práce na flexibilný“ je chvályhodná, ale bez detailov málovravná. Navrhovaný zákon o subdodávateľoch by chcel viac detailov na konkrétnejšie hodnotenie. Aj ceny energií si žiadajú konkrétnejšieho riešenia (chýba najmä deregulácia), nielen pomenovanie problémov. V programe spomínanú podporu inovácii, inkubátorov a rizikového kapitálu považujeme skôr za úlohu pre súkromný sektor, v ktorej by mal štát hrať skôr úlohu upratovača vlastných prekážok.

Konsolidácia verejných financií

Spomína sa dôležitá adresnosť, viacročné rozpočtovanie, fiškálna decentralizácia, meranie efektivity výdavkov vrátane medzirezortného a medzištátneho benchmarkingu, či audit štátnych organizácií. Pozitívny je aj návrh spoločných úradovní pre obce. Štruktúra územnej samosprávy, jej kompetencie aj financovanie by si zaslúžili riadnu reformu, také sa ale do volebných programov nezvyknú písať. Dôchodky v prvom pilieri tvoria deficit, s ktorým sa buď dá žiť na úkor ostatných výdavkov, alebo sa dá eliminovať znížením štedrosti systému. KDH v programe zvolilo prvú možnosť, pričom pridáva niektoré návrhy, ktoré deficit dokonca mierne zvyšuje. Ide napríklad o znižovanie veku odchodu do dôchodku pre matky, či znižovanie odvodov pre rodičov podľa počtu detí.

 

Oproti svojim priamym konkurentom ponúka SIEŤ menej objemu, obsahovo sa odlišuje väčším príklonom k zvýhodňovaniu rodín s deťmi. Hodnotným bonusom je časové rozčlenenie opatrení (prvých 100 dní, prvé 2 roky, volebné obdobie). Program.
Hodnotenia aktualizované k 19.2.

Dane a odvody

Zníženie odvodového zaťaženia o 500 eur na každého zamestnanca a SZČO. Zamestnávateľ si bude môcť znížiť odvody na maximálne 50 zamestnancov, teda do 25 000 eur ročne. Príjmová daň sa má znížiť pre „pracujúce rodiny“. V daňovej oblasti sme však čakali trocha viac, zjednotenie výberu daní a odvodov je plán 10 rokov starý.

Podpora podnikania a zamestnávania

Ani tu nechýba koniec daňových licencií, dobrovoľné gastrolístky, preškoľovanie vodičov, úroky na zadržanú daň, koncesionárske poplatky a zjavuje sa aj forma licencií pre živnostníkov. Navrhujú Regionálne ekonomické zóny v oblastiach s vysokou nezamestnanosťou so špeciálnymi pravidlami (konkrétne sa však spomínajú len „turboodpisy“). Pre možnosť práce popri starostlivosti o dieťa zavádzajú originálne pojmy mikropodnikanie a mikropráca. Zníženie byrokracie sa má diať Jednou pečiatkou (možnosť začať podnikať po návšteve jedného miesta) a spomínajú aj hygienické predpisy. Sympatický je návrh venovať jednu schôdzu NRSR ročne len rušeniu regulácií. Chcú liberalizáciu rozhlasového trhu a zlúčenie regulačných orgánov v oblasti vysielania a telekomunikácií, či odpolitizovanie ÚRSO a zmeny v energetickej politike.

Konsolidácia verejných financií

Navrhujú audit „výdavkových dier“ a analyzovanie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov. Hmotná zodpovednosť verejných predstaviteľov by bola zásadnou zmenou. Program obsahuje viacero výdavkových sľubov – nájomné bývanie, plošné zvýšenie bonusov na dieťa, Rodičovské konto, budovanie infraštruktúry, vytvorenie regionálnych štátnych tajomníkov a podobne. Miesto navrhovaného rozmiestnenia orgánov verejnej správy po Slovensku, by sme skôr chceli vidieť konštatovanie, že verejná správa by mala byť primárne na jednom mieste – na Internete. Aj v SIEŤ-i si všimli diskrimináciu sporiteľov v II. pilieri, ktorým sú nadmerne krátené dôchodky z prvého piliera. Nenápadný, ale mimoriadne významný je plán rozčleniť zdravotníctvo na solidárnu (z daní platenú časť) a individuálnu a zrušenie zdravotných odvodov. Veľkým prekvapením je ochota preskúmať zmysluplnosť dostavby dvoch blokov Mochoviec.

 

Je na škodu strany, že program bol neskoro zverejnený. Po formálnej stránke najlepší, s veľmi systematicky členeným obsahom a jasným prehľadom opatrení. Po obsahovej stránke sa môže zaradiť do veľmi tesne napratanej skupiny „opozičných“ programov s kvalitnými opatreniami na podporu konkurencieschopnosti. Konečne sa aspoň v tomto programe zjavuje pár riadkov k politike EÚ. Program.
*Text a skóre boli upravené 19.2.

Dane a odvody

Zrušenie odvodových príspevkov do rezervného fondu 4,75%, zrušenie zdravotných odvodov z dividend, rozšírenie 10% DPH, daňový bonus na dieťa 500 eur (dvojnásobný oproti súčasnosti). Na druhej strane zvýšenie sadzby pre oligopoly na 33% a monopoly 50%. Obávame sa, že takéto rozčlenenie by otvorilo Pandorinu skrinku otázok a komplikácií (platil by daň aj monopolný Eustream, ktorého budúce zisky sú teraz ohrozené výstavbou Nord Stream 2? Budú špeciálne zdaňovaní mobilní operátori investovať do najnovších technológií?). Z troch sledovaných oblastí má táto najviac priestoru na zlepšenia.

Podpora podnikania a zamestnávania

Zavedenie systému regionálnych daňových úľav a dvojnásobný odpočet mzdových nákladov je pre regióny lepším riešením, ako súčasné selektívne stimuly. Toto opatrenie dopĺňa koncept „špeciálnych ekonomických zón“, kde by platili zjednodušené daňové, účtovné a právne pravidlá, vrátane prispôsobenej byrokracie. K tomu je pripojená batéria väčších či menších opatrení v prospech podnikateľského prostredia: Možnosť prenesenia správy daní SZČO na štát, trvalá EČV, koniec daňových priznaní na cestnú daň. Zrušenie gastrolístkov, audit hlásení, zrušenie daňových licencií, zavedenie univerzálnej voľnej živnosti a mnoho ďalších. Reformu poľnohospodárstva, môžeme zaradiť medzi to lepšie, čo v programoch o poľnohospodárstve zaznelo. Dvojsečné môžu byť niektoré opatrenia rodinnej politiky. Prenášanie sociálnej politiky na zamestnávateľov (dodatočné dni platenej dovolenky za každé dieťa a pod.). Slabinou je zanedbaný zákonník práce.

Konsolidácia verejných financií

Strana sa hlási k II. pilieru. Palec hore za návrh „oranžovej obálky“, ktorá by pravidelne informovala poistencov sociálnej poisťovne o predpokladanej výške dôchodku z I. piliera. Zaujímavý je návrh alokácie 1% vymeriavacieho základu na dôchodok rodičov. To by však stálo cca 200 miliónov eur (ak by sa nejednalo o dodatočný odvod). Nájdeme aj audit a benchmarking výdavkov, či revíziu činností príspevkových a rozpočtových organizácii. Objavuje sa však niekoľko sľubov, ktoré vyvolávajú vrásky ohľadom ich nákladnosti a mali by byť vyčíslené a pokryté zdrojmi (výstavba nájomných bytov, vyšší príspevok na opatrovanie…).

 

V princípe pro-podnikateľsky orientovaný program, je plný dobrých detailov, ktorým však často chýba komplexnejšie poňatie. Energetika chýba úplne, rovnako tak európske témy. Program.
Hodnotenia aktualizované k 19.2.

Dane a odvody

Strana hlási návrat k 19% dani, navrhuje zrušenie odvodov z dividend. Chce rozšíriť daňovú odpočítateľnú položku o výdavky na bývanie, čím výrazne zníži daňové zaťaženie veľkej časti populácie. Dane sa majú priebežne znižovať podľa rastu ekonomiky, čo nie je bližšie popísané. V prípade dvojcestnosti (klesajúci rast , rastúce dane) to môže byť značne protirastové opatrenie.

Podpora podnikania a zamestnávania

Navrhovaný systém jedna platba, jeden úrad by uľahčil podnikateľom život, rovnako tak konkrétne zjednodušenia administrácie DPH. Heslovito, ale predsa sa v programe nachádzajú aj ďalšie konkrétne uľahčenia života pre podnikateľov, absentuje však systematickejší pohľad na byrokraciu. Šanca chce zaviesť licencie pre mikropodnikateľov do 5000 eur ročného príjmu. Paušálové licencie navrhujú aj pre ostatných živnostníkov (rozdiel nie je z programu úplne jasný). Pozitívna je minimalizácia odvodov na dohodách pre zamestnancov (ako sekundárny príjem). Za poslabšie považujeme opatrenia pre dlhodobo nezamestnaných, na druhej strane ponúkajú možnosť privyrobiť si (do 148,57 eur) na rodičovskej dovolenke.

Konsolidácia verejných financií

Okrem prihlásenia sa k vyrovnanému rozpočtu je tu zaujímavý návrh „nulového“ rozpočtu, keď sa pri zostavovaní rozpočtu nevychádza z prostého navýšenia minuloročného, ale začína sa na nule. Strana tiež prichádza s odvážnym návrhom – previesť činnosti v oblasti zdravotníctva, či vzdelávania na súkromný sektor. Audit verejnej správy nechýba ani v tomto programe. Aj tu chýbajú čísla (ocenili by sme ich pri navrhovaných zvýšeniach, napr. pri zvýšení materskej dávky), na druhej strane konkrétne odhady úspor na úradníckych postoch sa novej strane vyčísľujú ťažko.

 

Program bez prekvapení. Hlási sa k znižovaniu daní či obmedzovaniu byrokracie. Opatrenia sú vysypané v rýchlom slede bez nejakého hlbšieho rozoberania. Väčšinou sú jasné a konkrétne, no pri niektorých akoby neostal čas a je len povedané, že „dačo“ sa udeje (Zákonník práce). Ako jedna z mála, ak nie jediná strana napísali čiernyme na bielom, že sú za zníženie výdavkov štátneho rozpočtu a rozsahu prerozdeľovania. Program.
*Text a skóre boli upravené 19.2.

Dane a odvody

Programu okrem 15% rovnej dane dominuje zníženie zníženie sociálnych odvodov o 30% a zdravotných o 50%. V programe sa zreinkarnoval nápad 0,1% zrážkovej dane z každej elektronickej platby. Takúto daň však považujeme za veľmi rizikovú pre peňaženku občana, keďže by otvárala veľmi nenápadnú cestu k zvyšovaniu daňového zaťaženia.

Podpora podnikania a zamestnávania

Opatrenia opäť stručné, ale konkrétne k veci – zrušenie daňových licencií, možnosť štvrťročného platenia DPH, platba DPH až po úhrade faktúry (do obratu 500 000 eur), či prezumpcia neviny pri daňovej kontrole. Oceňujeme odvahu navrhnúť zrušenie minimálnej mzdy pre ľudí so základným vzdelaním, hoci je to pomerne kostrbaté riešenie (v mnohých regiónoch je minimálna mzda prekážkou aj pre absolventov sekundárneho vzdelania). Pri boji s byrokraciou však konkrétnosť v podobe plánovaných nástrojov, chýba („odstránime nadmerné administratívne povinnosti a regulácie v podnikateľskom prostredí zrušením zbytočných vyhlášok“). Sklamaním je zákonník práce – program len konštatuje, že ho „upravíme tak, aby pomáhal pri tvorbe nových pracovných miest a podporoval rast ekonomiky.“

Konsolidácia verejných financií

Asi neprekvapí podpora II. pilieru. Celá jedna sekcia sa volá „adresná sociálna pomoc“, no k adresnosti tam moc nie je (okrem toho, že dávky sa budú podmieňovať prácou). Konsolidácia verejných financií je podobne ako pri ďalších pravicových stranách najslabšou časťou programu.

 

Strana začala zverejňovať program až začiatkom februára a to postupne, po kapitolách. Dva týždne pred voľbami sme tak mali pre naše potreby (ekonomika) k dispozícii 4 strany programu, čo je proti konkurencii menej než málo, ale aspoň k veci. Program.
*Text a skóre boli upravené 19.2.

Dane a odvody

Návrat k 19% dani a zníženie odvodov o 10%, a koniec odvodov z dividend – nič konkrétnejšie k daniam a odvodom v programe nie je.

Podpora podnikania a zamestnávania

Program SDKÚ sa v tejto oblasti špecializoval najmä na živnostníkov. Tí by sa mohli tešiť na: zrušenie kontrolného výkazu, jedinú voľnú živnosť, jednu platbu štátu, paušálnu daň, dobrovoľné sociálne odvody, či inštitút „malého zamestnávateľa“ (zjednodušené zamestnávanie pre živnostníkov). Ostatní si nájdu 1-eurovú s.r.o. vyššiu hranicu na registráciu DPH, či zrušenie povinnej knihy jázd. Niektoré konštrukty si vyslúžili zodvihnuté obočie (investičné stimuly podmienené štruktúrou miezd nových zamestnancov?). Program trocha trpí svojou stručnosťou, ale aspoň je konkrétny.

Konsolidácia verejných financií

Prihlásenie sa k II. pilieru a k dôchodkom a viac nič. Sľuby ako postavenie 1000 nájomných bytov ročne či 50 kilometrov diaľnic ročne tejto kapitole príliš nepomohli.

 

Napriek solídnym 50-tim stranám program kĺže po povrchu, je plný deklarácií bez jasného spôsobu realizácie. Objavuje sa niekoľko pozitívnych detailov pri znižovaní daní či rušení niektorých regulácií. Slabinou je najmä dlhodobá konsolidácia rozpočtu. Program.

Dane a odvody

SNS navrhuje zníženie sadzieb príjmových daní na 19%, rozšírenie 10% DPH, zníženie zrážkovej dane na 20%, či zrušenie odvodov z dividend. Na druhej strane sa zavádza špeciálne zdanenie bánk a monopolov, či daň z obratu obchodných reťazcov, ktorej zmysel je obzvlášť nejasný (prečo práve obchodné reťazce?).

Podpora podnikania a zamestnávania

Heslovito, ale predsa: Zrušenie daňových licencií, prenášania zodpovednosti za DPH, zrušenie minimálnych odvodov pre živnostníkov, pozitívnym prekvapením je aj uvoľnenie limitu hotovostných platieb pre právnické osoby na 10 000 eur, či detaily ako zrušenie povinného preškoľovania vodičov. Chýbajú však konkrétne kroky systematického boja s byrokraciou.

Konsolidácia verejných financií

Strana sa hlási k prebytkovému rozpočtu. Podariť sa to má napríklad centralizáciou výberu daní a jednotným informačným systémom. Takýto odvážny cieľ však potrebuje oveľa viac, tým skôr, že program podporuje udržiavanie majetkových účastí v (polo)štátnych podnikoch. Program deklaruje, že „prijmeme stratégiu nového financovania sociálnej sféry“ či „zriadime nový doplnkový penzijný systém,“ no nič bližšie sa o týchto pre rozpočet zásadne znejúcich krokoch nedočítame.

 

Sympatické je, že program hneď v úvode reflektuje (hoci veľmi stručne) európske témy ako zjednotenie daňových základov a sadzieb, či TTIP. Veľká časť programu je venovaná menšinám a regiónom. Celkovo program pôsobí dojmom množstva náhodne poskladaných ad hoc opatrení. Program.

Dane a odvody

Daňový program vychádza z deklarovanej nechute voči „nadpriemerne zarábajúcim“ zahraničným firmám. Navrhuje „špeciálne rezortné dane“ pre „vysoko ziskové obchodné činnosti“ a „trojsadzbový systém dane z príjmu právnických osôb.“ Systém by sa ďalej komplikoval troma sadzbami dane pre fyzické osoby, ktoré by boli naviac ešte rozčlenené podľa počtu detí. Za pozitívum tohto prekombinovaného systému považujeme zníženie základnej sadzby na 10%, ktoré by sa týkalo značného percenta pacujúcich a zníženie odvodovej záťaže zamestnancov na 30%. Špeciálne sadzby sú pre živnostníkov, úľavy pre podnikateľov zamestnávajúcich zdravotne postihnutých… Sadzby DPH majú byť až štyri rôzne. Strana podporuje rozširovanie odvodov na ďalšie príjmy (hoci ich bližšie nešpecifikuje).

Podpora podnikania a zamestnávania

V programe sa nachádza niekoľko prísľubov odstránenia byrokracie, ale bez jasného plánu. Strana navrhuje ponechanie daňovej licencie, chce ďalej komplikovať využívanie agentúrnych pracovníkov. Mladí ľudia majú dostať „štátne stimuly a zvýhodnenia“. Nezaplatenie faktúry dodávateľovi má byť od sumy 266 eur trestným činom, od 1000 eur s trestom odňatia slobody (pri právnickej osobe nie je vysvetlené koho). Väčšina opatrení je vysoko selektívnych (podpora toho, či onoho), viaceré deklaratórne, či bez jasného obsahu (zabezpečenie prístupu Rómov ku vzdelávaniu).

Konsolidácia verejných financií

Verejných financií sa program dotýka len veľmi okrajovo. Navrhuje zaviesť špeciálny fond na bezúročné pôžičky pre regióny. Za zmienku ešte stojí legislatívne zakotvenie zdieľaného pracovného miesta. Najsilnejším pozitívom tak je prihlásenie sa k II. pilieru a návrat na 9% príspevok.

 

Ľúbivé heslá, ale minimum konkrétnych opatrení, ktoré sú naviac veľmi úzko zamerané. Prakticky celý ekonomický program sa točí okolo dvoch tém – vyšších daní pre oligopoly a monopoly, a potravinovej sebestačnosti. Program.
*Text a skóre boli upravené 19.2.

Dane a odvody

Strana navrhuje 16% rovnú daň pre občanov a malých a stredných podnikateľov. Rovnako tak pre veľké firmy „ktoré reálne niečo produkujú.“ Telekomunikačné, či bankové služby reálne nie sú, pretože pre tieto spoločnosti navrhuje 33% (oligopoly) alebo 50% (monopoly) sadzbu. Zdá sa, že veľké firmy predstavujú zdanlivú bezodnú studnicu na financovanie ekonomických reforiem viacerých strán. A nie, oligopol ani monopol nemá „zaručený a istý zisk“ (pozdravujú železnice) a môže skrachovať (pozdravuje Devín Banka).

Podpora podnikania a zamestnávania

Podpora podnikania je prezentovaná ako „chceme malých a stredných podnikateľov podporiť tým, že budú dostávať podobné stimuly ako veľkí a zahraniční investori“ v podobe dotácie nákladov na zamestnancov (z radov nezamestnaných). Pochválime aspoň živnostenskú licenciu. V poľnohospodárstve by malo nájsť prácu 50 000 ľudí, cesta k tomu je ale v programe zahmlená. Katastrofálny systém dotácií je správne určený ako jeden z vinníkov, ale chcelo by to konkrétny návrh jeho zmeny.

Konsolidácia verejných financií

Za jediný náznak programu v tejto oblasti môžeme zaradiť konštatovanie, že „Slovenský štátny rozpočet stráca ročne 2,5 miliardy eur, pretože finančná správa dôsledne nepostihuje podvody pri DPH.“

 

Z 30-strán programu je ekonomike venovaná zhruba tretina, z toho väčšina však poľnohospodárstvu. Návrhom chýba širší koncept, dali by sa spočítať na prstoch dvoch rúk. Program.
*Text bol doplnený 19.2.

Dane a odvody

Postupné znižovanie DPH na 18%. Postupné znižovanie daní príjmov „až na úroveň, na akú sa dohodnú koalícia s opozíciou.“ Sympatické je, že strana sa v tejto krátkej sekcii venovala vyjadreniu nesúhlasu s daňovou harmonizáciou v EÚ. Perličkou je trocha bizarná kladná alebo záporná „ekodaň“ uvaľovaná podľa toho, či organizácie a občania znížia/zvýšia svoj „negatívny vplyv na životné prostredie“. Náročnosť kontroly tohto opatrenia si radšej nechceme predstaviť.

Podpora podnikania a zamestnávania

Značný priestor je venovaný návrhu založenia firmy do 48 hodín. Ten je síce chvályhodný, no z pohľadu podnikateľského prostredia je to skôr drobnosť. Spomína sa „stanovenie limitu pre potrebu zriadenia elektronických registračných pokladníc pri tržbe za vlastné, presne vymedzené produkty vo výške maximálne do 15-tisíc eur za rok“, otázne však je, prečo len pre farmárov, keď pre všetkých ostatných podnikateľov je to rovnaká byrokracia. Okrem formálneho sa prihlásenia k väčšej elektronizácii verejnej správy je to všetko.

Konsolidácia verejných financií

TIP chce behom jedného obdobia dosiahnuť vyrovnaný rozpočet. Ako to chcú spraviť sme sa nedozvedeli.

 

Je to program? Nie je to program? Strana po programovej konferencii doplnila pôvodných 5 viet z „priorít programu“ zopár ďalšími. Aj to nie na oficiálnej stránke. Stále je toho však tak málo, že sa program nedá ani rozčleniť do troch okruhov ako pri ostatných stranách. Označenie „program“ je silné slovo, program by mal obsahovať nielen ciele, ale najmä kroky k ich dosiahnutiu. Ciele, ktoré si v dokumente stanovuje SMER (vyššia zamestnanosť, vyššie mzdy, stabilné ceny, menšie regionálne rozdiely) nevie žiadna vláda zabezpečiť priamo. Vláda nevie priamo vytvoriť pracovné miesta, ani zvýšiť produktivitu práce (teda mzdy). Môže tomu však pomôcť zlepšením podnikateľského prostredia – cez nižšie dane, jednoduchšie regulácie, flexibilnejší zákonník práce, odstránením rôznych príplatkov, ktoré predražujú elektrinu a podobne. O podnikateľskom prostredí však v dokumente nie je ani zmienka. Skôr naopak, proklamované zvyšovanie minimálnej mzdy má potenciál zvyšovať prekážku zamestnávania dlhodobo nezamestnaných a nízkokvalifikovaných, najmä v chudobných regiónoch.
Program(?)
*Text a skóre boli upravené 19.2.